Hyacinty: exploze vůní a barev

Historie

Domovinou hyacint? je oblast sahajÍcÍ od st?ednÍho Turecka po Libanon ve východnÍm St?edomo?Í. Barva kv?t? byla p?vodn? modrá a trsy kv?t? se skládaly z jednotlivých kv?t?. V 18. stoletÍ se pln? rozb?hlo šlecht?nÍ a na trh p?icházely nové odr?dy, nap?Íklad s dvojitým kv?tenstvÍm (multiflora) a dalšÍ barvy.

V?n? a barvy

Dnes jsou k mánÍ hyacinty r?zných barev, nap?Íklad r?žové, ?ervené, modré, fialové, lososové, žluté, ?erné a bÍlé. Krom? nádherných barev jsou také úžasn? vo?avé. Každá barva kv?t? má svou jedine?nou v?ni, kterou si m?žete vychutnávat od b?ezna do kv?tna. Barvy na zahrad? m?žete mÍchat, nebo použijte jen jednu barvu. Podle svého gusta!

SázenÍ

Hyacinty by se m?ly vysazovat na podzim. Najd?te jim p?kné mÍsto na slunci nebo v polostÍnu, kde m?že odtékat p?ebyte?ná voda. NejlepšÍch výsledk? dosáhnete, když je budete sázet v lichém po?tu: po 3, 5, 7 atd. M?ly by se sázet do hloubky odpovÍdajÍcÍ trojnásobku jejich výšky. Hyacinty jsou citlivé na mráz, proto jim musÍte dát dostatek ?asu na zako?en?nÍ ješt? p?ed p?Íchodem mrazu.

Mráz

Pokud žijete v oblasti, kde v zim? teplota klesá hodn? pod bod mrazu, zasa?te cibulky hyacint? hloub?ji. Dbejte na to, aby byly zakryty alespo? 20 cm zeminy. Vysazené hyacinty je také dobré následn? p?ikrýt listovým mul?em nebo zahradnÍm drnem. Jakmile jsou cibulky hyacint? rok v zemi a usadÍ se, jsou mén? náchylné na mráz.

Trvalka

Cibulky hyacint? kvetou rok co rok. Jedná se totiž o trvalky. Trsy kv?t? budou v prvnÍm roce velké a plné, pozd?ji mén? plné, ale nemén? krásné. Výsledkem je p?irozen?jšÍ vzhled. V?d?li jste, že malým kvÍtk?m na trsech kv?t? se v n?kterých jazycÍch ?Íká „trny“ (nap?Íklad anglicky „spikes“)?

ZajÍmavá fakta:

  • Hyacinty jsou vhodné pro zahrádky na ?ezané kv?tiny. Je úžasné mÍt vlastnoru?n? vyp?stované a na?ezané vonné bomby, které rozzá?Í váš domov!
  • Hyacint je symbolem mÍru a moci.
  • Pokud chcete vytvo?it „wow“ efekt, zasa?te cibule tak blÍzko sebe, aby se tém?? dotýkaly.
  • Hyacinty jsou vhodné pro p?stovánÍ v kv?tiná?Ích. Vyberte si kv?tiná?e s otvorem ve dn? nebo sami ud?lejte jeden ?i vÍce otvor?, aby mohla odtékat p?ebyte?ná voda.
  • V?d?li jste, že cibulky hyacint? m?žete p?stovat v interiéru také ve sklen?ných nádobách nebo vázách? ExistujÍ k tomu speciálnÍ sklenice na hyacinty, které se naplnÍ vodou. Cibulka hyacintu se položÍ nahoru, t?sn? nad hladinu vody.

27137_aangepast.png

217903_aangepast.png

214044_aangepast.png 215876_aangepast.png